Samorząd Studencki WAT


Samorząd Studencki Wojskowej Akademii Technicznej tworzą wszyscy studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Podstawowym zadaniem Samorządu Studenckiego jest reprezentowanie interesów studentów. W tym celu Parlament Samorządu Studenckiego WAT, najwyższy organ uchwałodawczy Samorządu (jako demokratycznie wybrany przedstawiciel studentów) ściśle współpracuje z organami Akademii oraz administracją domów studenckich we wszystkich sprawach dotyczących studentów Wojskowej Akademii Technicznej.

Staramy się nieść pomoc koleżeńską tam, gdzie jest to tylko możliwe. Pomagamy studentom w uzyskaniu pomocy materialnej z uczelni, miejsca w Domu Studenckim oraz bronimy przestrzegania i poszanowania praw studenta. Współdecydujemy o rozdysponowaniu środków z funduszu pomocy materialnej dla studentów oraz o podziale dotacji na działalność organizacji młodzieżowych, funkcjonujących w ramach uczelni. Kreujemy życie kulturalne środowiska studenckiego, a także uczestniczymy w elekcji władz uczelni, wydziałów i instytutów. Samorząd Studencki Wojskowej Akademii Technicznej wspiera działania zmierzające do wzrostu liczby osób studiujących, doinwestowania uczelni, podniesienia poziomu kształcenia, reformy programu i toku studiów. Wszystkie działania podejmowane przez Samorząd mają na celu poprawę jakości funkcjonowania całej akademickiej społeczności.

W praktyce Samorząd Studencki pełni rolę sejmiku samorządowego, związku zawodowego studentów i animatora kultury studenckiej. Jest organizatorem największej imprezy, jaką jest święto studentów - Juwenalia MEGAWAT oraz prowadzi działalność charytatywną. Samorząd Studencki Wojskowej Akademii Technicznej kieruje się zasadą apolityczności oraz niezależności od władz państwowych i organizacji politycznych.

Pracami Samorządu Studenckiego Wojskowej Akademii Technicznej kieruje Przewodniczący Samorządu Studenckiego przy pomocy Przewodniczących Komisji Programowych:

  • Komisji Studentów Mundurowych,
  • Komisji Finansów,
  • Komisji Kultury i Sportu,
  • Komisji Dydaktyczno – Naukowej,
  • Komisji Informacji i Promocji,
  • Komisji Socjalno – Bytowej.

By lepiej realizować swoje zadania i pozytywnie wpływać na życie akademickiej społeczności, Samorząd Studencki WAT współpracuje z samorządami studenckimi innych uczelni wyższych, Parlamentem Studentów RP oraz aktywnie uczestniczy w działalności Forum Uczelni Technicznych i Komisji Uczelni Mundurowych.