Samorząd Studentów SGH


Samorząd Studentów to najaktywniejsza i najbardziej rozpoznawalna organizacja studencka na SGH, zrzeszającą ponad 100 aktywnych członków.

Rocznie realizujemy ponad 40 projektów, działając na rzecz społeczności studenckiej, dbamy o integrację, organizujemy życie akademickie dla 12 000 studentów a także reprezentujemy ich wewnątrz Uczelni oraz poza nią.

Nasze dotychczasowe sukcesy przy organizacji projektów oraz prac statutowych cieszą się wielkim uznaniem – zarówno ze strony studentów, władz uczelni jak i firm partnerskich.

Do Samorządu należy każdy student naszej uczelni.
Samorząd Studentów SGH jest jedną z największych, jeśli nie największą organizacją studencką działającą w Szkole Głównej Handlowej z około 150 studentami z różnych lat aktywnie zaangażowanymi przy licznych projektach.

Organy Samorządu:
Rada Samorządu Studentów

Organem przedstawicielskim studentów SGH jest Rada Samorządu. W jej skład wchodzą wybrani w powszechnych, tajnych wyborach studenci Szkoły Głównej Handlowej. Obecnie liczy 27 członków, którzy to zbierają się średnio raz na miesiąc, by przedyskutować sprawy formalno-prawne dotyczące działalności SS, opiniować projekty przedstawiane na Senacie Uczelni bądź zgłosić własne zmiany/poprawki. Należy tutaj zaznaczyć, iż w przeciwieństwie do większości innych uczelni, Rada SS nie jest bezpośrednio zaangażowana w działalność operacyjną Samorządu, choć wielu jej członków udziela się w działalności poszczególnych komisji.

Zarząd Samorządu Studentów
Zarząd Samorządu jest ciałem kolegialnym powoływanym przez Przewodniczącego Samorządu (będącego członkiem Rady SS i wybranym przez ten organ) po uprzednim uzyskaniu akceptacji poszczególnych członków ze strony Rady. Zarząd jest głównym organem zarządczym Samorządu, który odpowiada za działalność operacyjną Samorządu, powołując poszczególnych Przewodniczących Komisji i nadzorując ich pracę poprzez regularnie organizowane spotkania z Zarządami Komisji (tzw. Rady Gabinetowe). Dodatkowo jest on odpowiedzialny m.in. za przyznawanie dofinansowań z Funduszu Ruchu Studenckiego poszczególnym organizacjom/kołom naukowym, a także za bezpośrednie kontakty z władzami uczelni.

Komisje Samorządu Studentów
Komisje są podstawowymi komórkami organizacyjnymi Samorządu. Formalnie w ich skład wchodzą tylko członkowie ich Zarządów, jako że pozostali Członkowie nie są bezwzględnie związani z Komisjami, uczestnicząc jedynie w wybranej działalności projektowej (często w wielu komisjach jednocześnie). Obecnie w Samorządzie Studentów funkcjonuje 9 komisji.